وبلاگ الناز اواکس چطور بود؟
(16.05%) 1280
عالی
(8.794%) 701
خوب
(9.020%) 719
متوسط
(66.12%) 5271
بد

تعداد شرکت کنندگان : 7971