وبلاگ الناز اواکس چطور بود؟
(16.06%) 1280
عالی
(8.795%) 701
خوب
(9.021%) 719
متوسط
(66.12%) 5270
بد

تعداد شرکت کنندگان : 7970